Bảng quản lí

Hệ thống quản lí dự án Jufist là gì?

Bình luận

Đã giao cho: unassigned -> admin
Khách hàng: -> Sale Departerment
Trạng thái: -> closed
Ưu tiên: -> normal

Jufist Black Board là một hệ thống quản lí công việc. Bạn có thể quản lí tiến trình/gỡ lỗi dự án của bạn tại hệ thống.
Địa chỉ của hệ thống: http://board.jufist.org
Trong trường hợp quên mật khẩu truy cập, vui lòng sử dụng địa chỉ sau: http://board.jufist.org/user/password