Hệ thống dạy học trực tuyến

Chúng tôi sẽ xây dựng Hệ Quản Trị Đào Tạo cho bạn thoả mãn những nhu cầu sau:

  • Đăng ký học viên và Quản trị
  • Quản lý sự kiện (Ví dụ: Lịch thi, Theo dõi,...)
  • Quản lý chứng chỉ/chứng nhận
  • Quản lý kỹ năng và lớp học hoàn thành
  • Báo cáo
  • Quản lý chỉ tiêu dạy học
  • Bài học theo từng giáo viên

 

 

"Hệ quản trị đào tạo (Learning management system - LMS) là một tập hợp các công cụ phần mềm được thiết kế để quản lý quá trình đào tạo của người dùng. LMS được phát triển dưới các bản ghi và bản báo cáo đã được quy ước. Nhưng giá trị của hệ thống LMS chính là một khoảng rộng những chức năng bổ sung mà nó hỗ trợ: dịch vụ tự học (tự đăng ký trong một giáo trình), học theo tiến trình, học trực tuyến (online learning)...
Hầu hết các hệ thống LMS tận dụng mạnh khía cạnh "học mọi nơi, mọi lúc" đều có thể truy cập vào nội dung học."