SCSS2CSS có tính năng mới, mixins-only

SCSS2CSS có tính năng mới, mixins-only.

Với tính năng này, bạn có thể import mixins từ các file đã tạo trước đó.

Cách dùng:

@import "mixins-only/xxx" xxx là id của file của bạn.